นโยบายคุณภาพ

1. มุ่งมั่นให้การปฏิบัติงานสอดคล้องเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานสากล ( ISO 9001:2008 )

2. มุ่งมั่นให้การปฏิบัติงานสอดคล้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยทางรังสี และส่วนที่เกี่ยวข้อง

3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมุ่งพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

 
ออกจากระบบ

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

จำข้อมูลไว้
ลืมรหัสผ่าน?


Who's Online

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?